Všeobecné obchodní podmínky - P-test GENERI BIOTECH s.r.o.
Máte dotaz? Zavolejte nám
491 619 562 (Po-Pá 7:00 - 15:30) kontakt@p-test.cz
Domů » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) obchodní společnosti GENERI BIOTECH, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, U Fotochemy 1763, identifikační číslo: 63221667, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8188 (dále jen „prodávající„) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva„) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující„).

Platnost dokumentů

Aktuální internetové verze popisu služeb, ceníků a obchodních podmínek mají přednost před tištěnými verzemi katalogů, pokud existují.

Definice předplacené soupravy P-TEST all inclusive

Předplacená odběrová souprava P-TEST all inclusive je určena pro odběr vzorků k provedení anonymního testu otcovství a v její ceně je zahrnuto provedení vlastního testu. Souprava obsahuje štětečky na odběr vzorku, zkumavky pro vzorky, průvodku vzorků, brožurku, klientskou kartu a obálku na vzorky se zpětnou adresou.

Odběr vzorků zajistí klient sám podle návodu. Odebrané vzorky odešle do GENERI BIOTECH v přiložené obálce s adresou.

Pozor:
Anonymní test otcovství je pouze pro soukromou informaci žadatele a nemůže být použit jako znalecký posudek.

Objednávka soupravy P-TEST all inclusive

Objednávku lze provést na webových stránkách www.p-test.cz, e-mailem na adrese info@generi-biotech.com, telefonicky či poštou. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno  kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Ceny odběrové soupravy P-TEST all inclusive

Ceník pro předplacenou soupravu P-TEST all inclusive je uveden na adrese: www.p-test.cz/cenik. Veškeré ceny uvedené na této adrese jsou uvedeny včetně DPH. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Storno poplatky

Kupující, který objednal testovací soupravu a chce objednávku zrušit, má možnost e-mailem či telefonicky zrušit objednávku bez storno poplatku v případě, že mu testovací souprava doposud nebyla zaslána.

Jakmile kupující obdržel testovací sadu, nemůže ji vrátit zpět prodávajícímu z důvodu ochrany údajů, které jsou uvedeny na soupravě.

Výsledky anonymního testu otcovství

Předání výsledků vyšetření žadateli je buď pomocí zabezpečeného www portálu, nebo doporučenou zásilkou do vlastních rukou. Tuto volbu klient provede v PRŮVODCE VZORKŮ, kterou odešle k vyšetření spolu se vzorky.

V textu výsledku nelze uvést dodatečně žádné údaje, které nebyly uvedeny v PRŮVODCE VZORKŮ. Výsledky nelze zaslat na jinou adresu, než na tu, která byla zadána v PRŮVODCE VZORKŮ.

Termín dodání výsledků a způsob jejich doručení

Výsledek DNA testu otcovství je umístěn na zabezpečeném výsledkovém portálu www.p-test.cz do 10 pracovních dnů od obdržení vzorků a platby, pokud je v PRŮVODCE VZORKŮ uvedeno, že klient s touto formou předání souhlasí.

Výsledek DNA testu otcovství je klientovi odeslán poštou do 10 pracovních dnů od obdržení vzorků a platby, pokud je v PRŮVODCE VZORKŮ uvedeno, že klient nesouhlasí s předáním úplného výsledku přes výsledkový portál. Poštou bude výsledek odeslán v doporučené zásilce do vlastních rukou výhradně jen adresáta na adresu uvedenou v PRŮVODCE VZORKŮ.

Jestliže se v první fázi vyšetření zjistí, že ze zaslaných kartáčků nelze izolovat DNA v kvalitě a množství nutném pro vyšetření, obrátíme se na klienta, popř. jej požádáme, aby se s námi spojil.

Do jednoho roku od odeslání výsledku může klient požádat (s údaji z KLIENTSKÉ KARTY) o dodatečné vyšetření další osoby (dalšího kandidátního otce nebo dalšího dítěte). V tom případě klientovi zašleme bez poplatku odběrové pomůcky pro dodatečné vyšetření (to je potřeba doplatit).

Informace o průběhu vyšetření

Jakékoliv informace o průběhu konkrétního vyšetření z důvodu ochrany osobních údajů žádným způsobem nepodáváme.

Platnost soupravy P-TEST all inclusive

Předplacenou soupravu P-TEST all inclusive lze využít 2 roky od data prodeje kupujícímu. Pokud nejsou vzorky odeslány k vyšetření v této době, soupravu nelze použít a předplatba zaniká bez náhrady.

Reklamace a stížnosti

Pro reklamaci nebo stížnost je nutné uvést základní popis problému. Případné reklamace, prosíme, posílejte na e-mailovou adresu info@generi-biotech.com.